Om een nieuwe gemeente te kunnen vormen, moeten er wettelijke stappen worden genomen. Daarin spelen niet alleen de fuserende gemeenten een rol, maar ook de Provincie, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Raad van State en de Tweede en Eerste kamer.

Wanneer het wetsvoorstel 'Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne' bekrachtigd wordt door de Koning wordt dit officieel bekendgemaakt. Daarna moeten er nog verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraad. Voor gemeente Voorne aan Zee i.o. vinden deze verkiezingen plaats op 23 november 2022.

Waar staan we nu?

Het wettelijke spoor bestaat uit verschillende processtappen. Deze staan hieronder uitgeschreven op een tijdlijn. 

Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne aangenomen. Meer informatie over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vind je hier: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35967_samenvoeging_van_de(externe link) 

Nu het wetsvoorstel is aanvaard in de Eerste Kamer gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening van de wet door de Koning. Vervolgens gaat het naar het Ministerie van BZK voor het "contraseign" door de minister. Daarna wordt de wet afgekondigd in het Staatsblad.

Processtappen

Het wettelijke spoor bestaat uit verschillende processtappen.

 1. Afgerond: Principebesluit

  In het Principebesluit komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  Wil de gemeente tot herindeling overgaan?
  Wanneer is de beoogde datum van herindeling?
  Aan welke samenstelling wordt gedacht?
  Op welke wijze wordt de herindelingsprocedure ingericht?

  Het principebesluit wordt opgesteld door de colleges van B&W en vastgesteld door de gemeenteraden. Op 15 april 2020 hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne unaniem het principebesluit genomen om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen. 

 2. Afgerond: Herindelingsontwerp

  Hierin wordt de noodzaak van herindeling en de samenstelling van de betrokken gemeenten onderbouwd. Bepalend hierbij zijn de criteria uit het Beleidskader van het ministerie van BZK. Het principebesluit wordt opgesteld door de colleges van B&W en vastgesteld door de gemeenteraden.

  Lees hier het nieuwsbericht van 16-12-2020: Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen herindelingsontwerp vast

 3. Afgerond: Ter inzage legging herindelingsontwerp

  Iedereen  kan zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan de colleges van B&W. 

  Lees hier het nieuwsbericht van 19-01-2022 Herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Voorne ligt ter inzage

 4. Afgerond: Preventief financieel toezicht

  Nadat het herindelingsontwerp is vastgesteld start het preventief financieel toezicht door de Provincie. Bepaalde besluiten van de gemeenten moeten dan goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten. Deze besluiten worden besproken in een overleg tussen de gemeente die fuseren en de Provincie. 

 5. Afgerond: Herindelingsadvies

  De zienswijzen op het herindelingsontwerp worden samen met de reactie van de colleges B&W hierop verwerkt tot een herindelingsadvies. Dit advies wordt aan Gedeputeerde Staten gestuurd.

  Lees hier het nieuwsbericht van 24-03-2011: Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kiezen unaniem voor Voorne aan Zee

 6. Afgerond: Zienswijze provincie

  Het herindelingsadvies wordt met de provinciale zienswijze naar de minister van BZK gestuurd

 7. Afgerond: Toetsing herindelingsadvies

  Het herindelingsadvies en de zienswijze van de provincie wordt door het ministerie van BZK getoetst aan de criteria zoals neergelegd in het Beleidskader gemeentelijke herindeling.

 8. Afgerond: Voorstel herindelingswet

  Als de minister van BZK instemt met het herindelingsadvies, wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld. Dit voorstel wordt vervolgens naar de ministerraad gestuurd.

  Lees hier het nieuwsbericht van 24-09-2021: Burgemeesters blij met instemmen van ministerraad met herindeling

 9. Afgerond: Advies Raad van State

  Nadat de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor een herindelingswet, wordt het voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State toets het wetsvoorstel aan drie aspecten: kwaliteit van beleid, juridische kwaliteiten en wetstechnische kwaliteiten.

 10. Afgerond: Behandeling Tweede Kamer en Eerste Kamer

  Na goedkeuring van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer.

  Lees hier het nieuwsbericht van 15-07-2022: Wetsvoorstel samenvoeging door Eerste Kamer aangenomen
  Lees hier het nieuwsbericht van 25-05-2022: Wetsvoorstel samenvoeging door Tweede Kamer aangenomen
  Lees hier het nieuwsbericht van 13-05-2022: Plenair debat Tweede Kamer over wetsvoorstel samenvoeging
  Lees hier het nieuwsbericht van 23-12-2021: Mogelijkheid tot indienen schriftelijk commentaar Wetsvoorstel Samenvoeging 
  Lees hier het nieuwsbericht van 19-11-2021: Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

 11. Nog te doen: Publicatie Staatsblad

  Nadat het wetsvoorstel bekrachtigd is door de Koning, wordt het officieel bekendgemaakt in het Staatsblad.

 12. Nog te doen: Grensbeschrijving

  De nieuwe gemeentegrenzen moeten worden beschreven. Dit gebeurt op basis van het aangeleverde kaartmateriaal in het herindelingsadvies en eventueel kadastrale gegevens. Deze omschrijving gebeurt uiterlijk twee maanden na de publicatie in het Staatsblad maar in elk geval voor de fusiedatum. 

 13. Nog te doen: Herindelingsverkiezingen

  Om een nieuwe raad te vormen voor de nieuwe gemeente zijn er verkiezingen nodig. Voor de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee wordt de gemeenteraadverkiezing gehouden op 23 november 2022.

 14. Nog te doen: Start gemeente Voorne aan Zee

  De nieuwe gemeente start op 1 januari 2023.