Wilt u zich als nieuwe of bestaande lokale politieke groepering onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) deelnemen aan de herindelingsverkiezing op 23 november? En bent u nog niet geregistreerd in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Zuid-Holland? Dan dient u zich te laten registreren bij het centraal stembureau op het gemeentehuis in Hellevoetsluis. U kunt voor de inlevering een afspraak maken met het projectteam verkiezingen via de mail: verkiezingen@naar1gemeenteopvoorne.nl.

Dit geldt in het bijzonder voor alle lokaal geregistreerde plaatselijke partijen in Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. De aanduiding die u wilt gaan gebruiken wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst en uiteindelijk het stembiljet kunt worden vermeld. Dit kan zijn:

  • De volledige naam van de groepering;
  • De afkorting van de naam van de groepering;
  • Combinatie van beide.

1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

  • Een registratieverzoek; (model G1-1)(externe link) 
  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
  • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje 1.5. ‘waarborgsom’;
  • Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst. (model H3-1 of H3-2)

1.2 Bestaande landelijke politieke groeperingen 

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Den Haag. 

1.3 Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Voorne aan Zee). Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden als nieuwe aanduidingen gezien. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet(externe link).

1.4 Tijdstip registratie

Voor de herindelingsverkiezing op 23 november 2022 is 29 augustus 2022 de laatste dag waarop nieuwe en bestaande lokale groepering zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken of incomplete verzoeken blijven, voor de komende herindelingsverkiezing buiten beschouwing. U kunt dan alleen nog deelnemen met een lijst zonder aanduiding.

1.5 Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet tijdig worden overgemaakt op rekeningnummer NL24BNGH0285134817 onder vermelding van: GR2022

  • Waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezing Voorne aan Zee
  • Naam van de politieke partij 

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd dienen te worden voor de registratie. Deze waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend. (zie voorwaarden bij kandidaatstelling)

1.6 Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau haar beslissing in het gemeenteblad. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.