Op 10 oktober 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten worden ingeleverd op het gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis. De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing op 23 november 2022. Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst. 

2.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen straks gebruik maken van het OSV. In dit systeem worden de gegevens van de politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt. De politieke partijen worden verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten ook gebruik te maken van OSV. 

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)(externe link)

2.2 (Voorcontrole) kandidaatstelling

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 10 oktober 2022 zo soepel als mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u in de week van 26 september 2022 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Wanneer u gebruik maakt van de voor controle, bent u nog wel steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 10 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen. U kunt voor de voor inlevering een afspraak maken met het projectteam verkiezingen via de mail verkiezingen@naar1gemeenteopvoorne.nl onder vermelding van: afspraak kandidaatstelling + naam partij.

 • Advies: Van iedere kandidaat moet een kopie van een op 10 oktober 2022 geldig identiteitsdocument worden overgelegd. Dit betreft de voor- en achterzijde van de houderpagina van het identiteitsdocument. Verzamel deze documenten voorafgaand aan het invoeren in OSV. Hiermee wordt voorkomen dat er onjuiste gegevens worden vermeld.

2.3 Nummering kandidatenlijsten

De lijstnummering voor deze verkiezing is geregeld in de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling). Daarin is geregeld dat zittende partijen in de gemeenteraad van de organiserende gemeente, in dit geval de gemeente Hellevoetsluis, op basis van het aantal behaalde stemmen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing een voorkeurnummer ontvangen. Alle overige partijen ontvangen een nummer op basis van loting. Indien zittende partijen een geheel nieuwe partij oprichten en nieuwe statuten laten vastleggen bij de notaris, wordt deze nieuwe groepering als een niet zittende partij beschouwd en krijgt dan ook geen voorkeurnummer.

Lees ook: www.kiesraad.nl/verkiezingen/vraag-en-antwoord/hoe-is-de-procedure-voor-de-lijstnummering(externe link) 

2.4 Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden hierbij in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (gebeurt vanuit OSV). Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Ontbreekt dit geldige identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau, na verzuimprocedure (op 14 oktober 2022) definitief geschrapt. 

2.5 Verklaring van ondersteuning

Alle partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. Hierin wordt geen uitzondering gemaakt voor de zittende politieke groeperingen. De kiezer is verplicht deze verklaring in persoon af te leggen en dient zich te legitimeren aan de balie. Dit mag een kandidaat zijn, mits deze inwoner is van de deelnemende gemeenten.

Het afleggen van de ondersteuningsverklaringen kan vanaf 26 september tot en met 10 oktober 2022 in de gemeente Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Voorwaarde is dat de ondersteuner als kiezer geregistreerd staat in één van de deelnemende gemeenten. Op deze verklaringen worden de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. De verklaring kan niet worden ingetrokken. Het is niet toegestaan meer dan één verklaring af te leggen.

2.6 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

 • Een kandidatenlijst; (model H1)
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is; (model H3-1 of H3-2)
 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling; (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de in leveraar van de lijst
 • Verklaring van de ontvangen waarborgsom. (model H14).

We adviseren gebruik te maken van de  formulieren voor de kandidaatstelling uit het OSV programma (zie 2.1). Hiermee kunt u alle formulieren in éen keer met de juiste gegevens invullen. Alle gegevens van alle kandidaten op alle formulieren moeten identiek zijn bij ondertekening en inlevering. Latere wijzigingen of aanvullingen maken de reeds getekende formulieren ongeldig.

Losse blanco formulieren vind u op: www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/modellen-verkiezingen(externe link)

Een politieke groepering kan ook zonder een aanduiding boven de kandidatenlijst deelnemen. (in het geval van bijvoorbeeld te late indiening van de registratie van de aanduiding!)

2.7 Waarborgsom kandidaatstelling

Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom worden gestort. De waarborgsom van
€ 225,00 moet uiterlijk op 26 september 2022 zijn ontvangen. De waarborgsom wordt niet teruggegeven als het stemcijfer lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Partijen krijgen de waarborgsom terug als zij bij herindelingsverkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren. 
De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL24BNGH0285134817 onder vermelding van: GR2022

 • Waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing Voorne aan Zee
 • Naam van de politieke partij 

Als het bedrag op de rekening staat, wordt door het centraal stembureau een bewijs van betaling afgegeven (model H14). Dit is één van de stukken die overlegd dienen te worden voor de kandidaatstelling.

2.8 Zittingen centraal stembureau 

Op dinsdag 11 oktober 2022 om 16.00 uur zal het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordelen. Bij het ontbreken van essentiële documenten zal de inleveraar van de stukken hiervan op de hoogte worden gesteld. 
Deze inleveraar krijgt nog 3 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen. Dat is op woensdag 12- en donderdag 13 oktober van 9.00- 17.00 uur en vrijdag 14 oktober van 9.00 – 15.00 uur.

Op vrijdag 14 oktober 2022 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om 16.00 uur de lijsten definitief vaststellen.

De openbare zittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Hellevoetsluis en zijn alleen fysiek te bezoeken.

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de lijst, t.w.:

 • Het ontbreken van een geldige legitimatie betekent schrapping van de kandidaat
 • Het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen of betaling van de waarborgsom betekent geen deelname van de groepering.
 • Het ontbreken van de machtiging voor het gebruik van de aanduiding betekent dat de ingediende lijst als blanco lijst verder gaat. Dat kan gevolgen hebben voor de nummering. 

Aansluitend zullen in deze zitting ook de lijstnummers (zie 2.4) worden vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 18 oktober 2022 beroep instellen bij de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak.

Informatie over kandidaatstelling en nummering vindt u ook op www.kiesraad.nl(externe link).