In een herindelingsontwerp wordt uitgebreid omschreven wie met elkaar wil fuseren en waarom. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer en de beoogde naam. Verder wordt in het herindelingsontwerp een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente opgenomen. Nadat de gemeenteraden het ontwerp hebben vastgesteld wordt het ontwerp ter inzage gelegd en kunnen belangstellenden op het ontwerp reageren. 

Wat staat er in het herindelingsontwerp?

In het herindelingsontwerp staat: 

  • Een omschrijving van de drie gemeenten
  • Waarom de drie gemeenten samen willen gaan
  • Wat de gemeenten willen bereiken met het samengaan

Waarom willen we samen verder gaan?

De gemeenten hebben drie doelen voor ogen:

1.Het versterken van de positie van Voorne in de regio

Wanneer we als één grote gemeente verdergaan, kunnen we grotere uitdagingen aangaan met meer middelen en mankracht. Ook krijgen we een grotere stem in besluiten die we nemen met andere gemeenten in het gebied Rotterdam-Den Haag en partners, zoals het Havenbedrijf van Rotterdam.

2.Het verhogen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

Gemeenten hebben veel ingewikkelde taken. Dit zijn vooral taken die we hebben overgenomen van de Rijksoverheid. Het kost veel tijd om deze taken goed uit te voeren. Wanneer we verdergaan als één gemeente, kunnen we deze taken op grotere schaal aanpakken. Tegelijkertijd kunnen we de nieuwe gemeente professioneler en sterker maken. Zo zijn we beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

3.Het versterken van de financiële situatie van de ambtelijke organisatie

Overal in het land hebben gemeenten te maken met stijgende kosten. Vooral als het om zorgtaken gaat. Ook de gemeenten op Voorne kampen met dit probleem. Het vormen van een nieuwe gemeente zal dit niet helemaal op kunnen lossen. We verwachten wél dat de fusie voordelen op gaat leveren. Bijvoorbeeld een betere positie bij het inkopen van producten en diensten. Bovendien kan een grotere gemeente efficiënter en effectiever werken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het bestuur doet wat het moet doen en  dat de gemeente genoeg middelen heeft om haar taken uit te blijven voeren.

Wat willen we bereiken met het samengaan?

We vinden het belangrijk om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een nieuwe, krachtige gemeente te bouwen. We willen een gemeente worden waarbij het verlenen van diensten perfect verloopt. Waarbij we opgavengericht, interactief en  transparant samenwerken. Om dat te bereiken, hebben we een heldere visie op de toekomst nodig. Deze visie is een belangrijk onderdeel van het herindelingsontwerp. Voor het maken van deze visie, hebben we gebruik gemaakt van de resultaten, kansen en aandachtspunten uit de eerdere lokale verkenningen. Deze resultaten, kansen en aandachtspunten gebruiken we om de nieuwe gemeente vorm te geven.

Totstandkoming Herindelingsontwerp

De colleges van B&W van de betrokken gemeenten hebben met elkaar het herindelingsontwerp opgesteld. De drie gemeenteraden bespreken dit ontwerp op 16 december 2020 en kunnen het dan vaststellen. Na vaststelling van het herindelingsontwerp door de drie raden kunnen belangstellenden een reactie geven op het herindelingsontwerp. 

Waar vind ik het herindelingsontwerp?

Vanaf 16 december kunt u het herindelingsontwerp inzien op deze website en de websites van de drie gemeenten. Op 23 december 2020  maken  de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis het herindelingsontwerp bekend via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl en de gemeente  Brielle in het Briels Nieuwsblad. Tijdens de zienswijzeperiode ligt er ook een papieren exemplaar van het herindelingsontwerp in elk gemeentehuis. In verband met de corona-maatregelen moet u eerst een afspraak maken om het ontwerp op het gemeentehuis te bekijken.

Wanneer kan ik reageren op het herindelingsontwerp?

Vanaf 23 december 2020 kunt u reageren op het herindelingsontwerp. U kunt dat doen tot 17 februari 2021. Acht weken lang kunnen belanghebbenden een reactie geven op het ontwerp. Dit zijn onder andere inwoners, ondernemers en andere gemeenten. Uw wensen en ideeën zijn belangrijk voor ons.

Hoe kan ik mijn reactie geven op het herindelingsontwerp?

U kunt uw reactie op het herindelingsontwerp per brief sturen naar het college van uw gemeente. U kunt ook een scan maken van deze brief en per e-mail naar uw gemeente versturen. Een reactie moet altijd voorzien zijn van een handtekening . Als wij uw reactie hebben ontvangen, sturen wij u een  bericht waarin we uitleggen hoe we met uw reacties omgaan. U kunt reageren tot 17 februari 2021.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

Na 17 februari 2021 reageren we op de reacties die zijn binnengekomen op het herindelingsontwerp. Deze reacties (zienswijzen) komen in een Reactienota Zienswijzen te staan. Als het nodig is, verwerken we de zienswijzen in het herindelingsontwerp. Dit gebeurt in maart 2021 door de colleges. Het ontwerp wordt daarmee een advies. Bij het herindelingsadvies hoort de bijlage Reactienota Zienswijzen, waarin alle reacties vermeld staan.  Eind maart 2021 nemen de gemeenteraden een besluit over het advies.
Het herindelingsadvies wordt uiteindelijk, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) getoetst aan het op dat moment geldende beleidskader. Daarna wordt het omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.

Lees hier het herindelingsontwerp