Een belangrijke stap in het fusietraject naar één gemeente op Voorne

Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsontwerp is de eerste stap in het wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te vormen gemeente op Voorne per 2023. 

Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het herindelingsontwerp staat een omschrijving van de drie gemeenten, waarom de drie gemeenten willen samengaan en wat de gemeenten willen bereiken met het samengaan. Er is een beeld opgenomen van hoe de nieuwe gemeente er uit zal zien, de kaart en de financiële situatie. Met een voorstel voor de nieuwe naam: Voorne. De drie gemeenteraden stemden unaniem in met het voorgestelde herindelingsontwerp en waren allen heel positief over het proces dat de drie gemeenten hiervoor met elkaar gevolgd hebben. 

Zienswijze

Vanaf 23 december volgt een periode van acht weken waarin iedereen het herindelingsontwerp kan inzien en een zienswijze hierop kan indienen; inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede overheden. Het herindelingsontwerp wordt in de drie gemeentehuizen ter inzage gelegd en is op de fusiewebsite www.naar1gemeenteopvoorne.nl en de drie gemeentelijke websites te vinden. 

Herindelingsadvies

Na deze periode, die loopt tot 17 februari, worden alle zienswijzen verzameld, vragen en reacties worden beantwoord en eventuele aanpassingen worden verwerkt tot het definitieve Herindelingsadvies. Waarover in het voorjaar 2021 besluitvorming plaatsvindt door de drie gemeenteraden. Het herindelingsadvies wordt gestuurd aan de Provincie Zuid-Holland die het ter behandeling aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Uiteindelijk worden de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gevraagd om in te stemmen met het wetsvoorstel tot herindeling. 

Meer informatie

Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vindt u op www.naar1gemeenteopvoorne.nl.