De drie burgemeesters vormen samen met drie wethouders het bestuurlijk regieteam.  Iedere gemeente is gelijk vertegenwoordigd.  De procesbegeleider is de voorzitter van het team. 

Taken bestuurlijk regieteam

Het bestuurlijk regieteam is verantwoordelijk voor het fusieproces. Iedereen in het team heeft een stem en daarmee ook verantwoordelijkheid. De leden leggen verantwoording af aan de colleges en raden. Als het nodig is, bespreken de collegeleden van te voren belangrijke zaken binnen hun eigen gemeente.Andere taken van het bestuurlijk regieteam zijn:

  • Beslissingen nemen die voor de fusie noodzakelijk zijn.
  • Voorstellen maken voor de fusiecommissie en raden. Deze voorstellen gaan eerst langs de colleges.
  • Aansturen van het ambtelijk regieteam.
  • Op de hoogte houden van de overige leden van de colleges over de voortgang van het fusieproces. 

Portefeuilleverdeling

De wethouders die niet in het regieteam zitten, hebben wel een actieve rol in de voorbereiding. Deze rol is gebaseerd op hun portefeuilleverdeling. Hieronder leest u waar de verschillende wethouders bij betrokken zijn.

  • wethouders Financiën: Herindelingsscan en due diligence-onderzoek
  • wethouders Personeel & Organisatie: Organisatorische voorbereidingen
  • wethouders Ruimtelijk en Sociaal domein: Inhoudelijke strategische visie 

Leden van het bestuurlijk regieteam